Kryptovaluta har det siste året fått massiv mediedekning. Kryptomagasinet har spurt norske partier hva de mener om kryptovaluta og regulering av det.

Flere land har innført ulike former for reguleringer av kryptovaluta. I Norge har debatten vært relativt fraværende. Foruten et leserinnlegg skrevet av Venstre-leder Trine Skei Grande om blockchainteknologi, er det få, om ingen, offentlige uttalelser om tema fra norske toppolitikere.

Finansminister Siv Jensen(FRP) svarte i desember på et skriftlig spørsmål i stortinget sendt inn av Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg at investorer løper stor risiko ved å investere i kryptovalutaer. Hun ser muligheter i teknologien bak – altså blockchainteknologi – men mener det er viktig med samarbeid mellom land for å håndtere regelverk rundt kryptovalutaer. Her kan du lese spørsmålet og svaret.

Kryptomagasinet.no stilte samme spørsmål til alle partiene på Stortinget, og har også fått tilsendt svar fra partiet Liberalistene. Alle partiene på Stortinget foruten KRF har valgt å svare på henvendelsen. Spørsmålet var som følger; Hva mener dere om regulering av Bitcoin og andre kryptovaluta?

Her er svarene.

Høyre:

-“Takk for et godt spørsmål. Vi er for teknologien om blockchains, men vi har ellers ikke noen politikk på dette området.”

Arbeiderpartiet:

-“Vi har enda ikke vedtatt konkret politikk på kryptovaluta, men følger interessert med på utviklingen på feltet, og mulighetene og utfordringene som presenterer seg.”

Fremskrittspartiet:

-“Per nå har ikke FrP noe offisielt syn på bitcoins og andre kryptovalutaer.

Teknologien bak bitcoins og andre kryptovalutaer er spennende. FrP er for teknologiske nyvinninger, men dette må imidlertid reguleres på fornuftig vis. Transaksjoner må eksempelvis være transparente, det må være mulig å ha oversikt over folks konti etc. – blant annet for å sikre statens skattegrunnlag og motvirke skatteunndragelse og annen alvorlig kriminalitet der man ønsker å etterlate seg så få spor som mulig.”

Senterpartiet:
-“Vi i Senterpartiet er opptekne av å sikre eit trygt samfunn der interessene til den vanlege mannen i gata vert ivaretekne. Vi ser at bitcoin og andre former for kryptovaluta kan ha problematiske sider, som t.d. at det kan vere eit nyttig reiskap i kriminalitet, terrorfinansiering og skatteunndraging. Dette går utover fellesskapen og vanlege borgarar. Vi ser også at framande statar som Nord-Korea har utnytta bitcoin som del av si elektroniske krigføring. I tillegg er vi uroa for at folk i ein sårbar situasjon kan verte lurte til å investere i bitcoin og kan gå på store tap med dei konsekvensane dette kan få for familiar og einskiltpersonar. På bakgrunn av dette har vi bede finansministeren gjere greie for kva ho tenkjer om å regulere bitcoin og kva ho gjer for å sikre interessene til vanlege folk andsynes bitcoin-fenomenet (jf. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=70935). Senterpartiet har endå ikkje teke standpunkt til kva konkret regulering vi meiner er naudsynt, men vi er opptekne av at regjeringa sikrar eit forsvarleg regelverk som tek i vare interessene til vanlege folk og nasjonale interesser. I likskap med regjeringa kjem vi til å fylgje med på kva som skjer internasjonalt frametter, og særleg G20-møtet i mars er interessant (http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/01/Frankrike-og-Tyskland-vil-foreslaa-bitcoin-reguleringer-paa-G20-moete). Vi kjem til å arbeide vidare med denne saka utover våren og sumaren.”

Sosialistisk Venstreparti:

-“Vi har ikke tatt stilling til regulering av kryptovaluta, men dette er et tema vi følger med på. Det viktigste nå er at norske myndigheter må bygge opp kompetanse på feltet, og identifisere utfordringer og muligheter framover. Blant annet har Nasjonal tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) diskutert å opprette et eget fagråd for kryptovaluta, blant annet med tanke på hvordan slike valutaer blir brukt i økonomiske kriminalitet. Det ser vi positivt på. Samtidig savner vi en mer aktiv holdning fra regjeringen på dette feltet. I et svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg nylig, kommer det fram at Siv Jensen ikke har tatt noen konkrete grep for å vurdere behov for regulering. Finansministeren nøyer seg med å etterlyse internasjonale initiativ (svaret kan leses her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=70576). Slike initiativ finnes det likevel noen eksempler på. Blant annet har Frankrike og Tyskland signalisert, i forbindelse med G20-møtet nylig, at de ønsker å regulere kryptovaluta strengere. Det blir interessant å se hva om kommer ut av disse prosessene. Vi tar gjerne i mot innspill og ideer. Alt fra konkrete reguleringsforslag til viktige problemstillinger vi bør se på, er velkommen.”

Venstre:

-“Vi har ikke vedtatt noe om bitcoin og crypto, men landsmøtet i april skal handle om teknologi så det er gode sjanser for at det skjer noe der. I regjeringsplattformen fikk vi gjennom at regjeringen skal se nærmere på bruk av blokkjedeteknologi og verdiskapning.”

Miljøpartiet de Grønne:

-“Vi har ingen politikk på kryptovaluta enda.”

Rødt:

-“Det er et tema vi diskuterer og følger litt, men der vi ikke har landet på noe standpunkt enda. Send oss gjerne innspill hvis du har det.”

Liberalistene:

-“Liberalistene ønsker fri konkurranse mellom valutaer og vil derfor ikke regulere kryptovaluta.”

 

Kryptomagasinet ønsker å komme i kontakt med lokallag eller fylkeslag i norske politiske partier som har vedtatt konkret politikk på kryptovaluta. Dersom våre lesere har tips om dette vil vi gjerne bli kontaktet på mail. Innspill og tips kan sendes på mail@kryptomagasinet.no.

Foto: Stortinget

Leave a comment