Det har lenge hersket tvil om hvordan kryptovaluta skal skattelegges i Norge. Nå har Skatteetaten oppdatert reglene sine og gitt ut et nytt notat på hjemmesiden sin.

I Norge regnes kryptovaluta som et formuesobjekt og har i flere år vært skattepliktig. Til tross for dette har reglene vært svært uklare, blant annet på hvorvidt hver handel mellom fiat/kryptovaluta og kryptovaluta/kryptovaluta regnes som en realisering av eventuell gevinst. I grevens tid har Skatteetaten nå forsøkt å oppklare en del av disse spørsmålene.

Til tross for at Skatteetaten ser likhetstrekk mellom fiatvaluta og kryptovaluta, gjelder ikke samme reglene skattemessig. Dette begrunner de med at kryptovaluta ikke er utstedt av eller garantert av en sentralbank eller statlig myndighet.

I dag kom skattemeldingen for 2017 og enhver er selv ansvarlig for å oppgi riktig informasjon. Inntekter fra gevinst på kryptovaluta skattes som allminnelig inntekt som i år har en skattesats på 23 %, men ettersom realisering som skal oppføres på årets skattemelding gjelder for i fjor er skattesatsen 24 %.

Investeringer i kryptovaluta er også fradragsberettiget. Det betyr at du kan få fradrag for eventuelle tap fra investeringer.

Transaksjoner – Realisering?

Et av spørsmålene mange kryptovalutaeiere har stilt seg er transaksjoner kryptovaluta seg i mellom, eller mellom fiat, gjelder som en realisering. Tidligere har ikke skatteetaten oppgitt regler for dette. Nå kommer det imidlertid klarhet i dette.

Dersom du eksempelvis kjøper Bitcoin for så å kjøpe Ethereum, vil dette gjelde som en realisering av gevinst eller tap for dine Bitcoins.

Av den grunn er det veldig viktig å holde orden på transaksjoner, som fort kan bli mange dersom du aktivt handler. Det finnes en rekke programmer for dette, og det er hver enkelt sin oppgave å greie å holde orden på de ulike transaksjonene. Når du leverer skattemelding trenger du ikke å levere dokumentasjon på alle handler og transaksjoner, men du må være beredt på å kunne vise frem dokumentasjon.

Slik er skatten du skal betale

Det er ingen endringer for hvordan kryptovaluta klassifiseres rent skattemessig i det nye notatet Skatteetaten har publisert. Kryptovaluta regnes som et formuesobjekt, og av den grunn skattelegges gevinst etter inngangspris og salgspris. Formuesobjekter kan også skattelegges med formuesskatt dersom verdien overstiger 1.490.000 kroner. Skattesatsen for formue er 0,70 % og gjelder selv om eventuell gevinst ikke er realisert.

Formuesbeskatningen legger til grunn verdien på kryptovalutaformuen ved 1. januar i år. Skatteetaten oppgir prisen på Bitcoin som 117.000 kroner ved 1. januar 2018. Verdien på dine kryptovaluta skal føres under post 4.5.4 – “Annen skattepliktig formue”. Du må oppgi formuen selv om den ikke kvalifiserer for formuesskatt.

For gevinst betaler du 24% skatt dersom du realiserte i fjor. Dersom du har gevinst skal den føres under post 3.1.12 – “Annen inntekt”. Har du tapt på dine investeringer i kryptovaluta skal du føre dette opp under post 3.3.7 – “Andre fradrag”. Det er viktig å merke seg at du må ha realisert for å få eventuell skatt på gevinst eller fradrag.

For kryptovaluta gjelder ikke FIFU-prinsippet(Først inn, først ut). Du trenger ikke å bry deg med om det var det første kjøpet du realiserer, eller om det var det siste, så lenge du oppgir riktig inngangs- og utgangspris.

Veksling av kryptovaluta er ikke pålagt merverdiavgift.

Skatt for mining

For mining gjelder de samme skatteprinsippene som over. Kryptovaluta ervervet gjennom mining gir skatt på 24 % i fjor dersom det er realisert. Ettersom du ikke har kjøpt kryptovalutaen vil du skatte av hele den realiserte verdien ettersom du ikke har en inngangspris.

Skatteetaten oppgir også strenge regler for hva som gjelder som næring og hobby når det kommer til mining.

For at mining skal regnes som næring må du oppfylle følgende krav:

1. ta sikte på å ha en viss varighet
2. ha et visst omfang
3. være egnet til å gi overskudd, og
4. drives for skattyters regning og risiko

I notatet fra Skatteetaten oppgir de at det å eie en eller flere større miningrigger normalt sett vil oppfylle virksomhetskravene. De samme kravene gjelder dersom du trader aktivt.

Hele notatet fra Skatteetaten kan du lese her

 

Leave a comment