Venstre holder denne helgen landsmøte. I et program med navn “Teknologi – fantastiske muligheter og store utfordringer” skal partiet diskutere bruk av blockchain i offentlig sektor.

Blant titalls av politiske forslag har Venstre omtalt blockchainteknologi. De mener potensialet er stort innen offentlig sektor for å effektivisere.

I programforslaget for teknologi forklarer partiet blockchainteknologi på denne måten:

“Blokkjeder: en distribuert database hvor hver node automatisk verifiserer endringer
og tilføyelser som gjøres på noen av de andre nodene. Kan brukes som en digital
distribuert regnskapsbok for økonomiske transaksjoner. En distribuert database hvor
hver node automatisk verifiserer endringer og tilføyelser som gjøres på noen av de
andre nodene. Den opprinnelige blockchainen utgjør databasen for den elektroniske
valutaen bitcoin. Siden bitcoin ble introdusert i 2009 har en rekke alternative
blockchains blitt publisert eksperimentelt. “

Vil effektivisere offentlig sektor gjennom digitalisering

Under programmets sjette forslag med navn “Digitalisering av offentlig sektor”  foreslår Venstre flere tiltak for å effektivisere offentlig sektor gjennom digitalisering. I dag bruker det offentlige store midler på å lagre informasjon, men den er ofte lagret i siloer som ikke kommuniserer med hverandre. Dette gjør systemet tunggrodd og lite effektivt. I forslaget bruker Venstre helsesektoren som eksempel på en sektor hvor blockchainteknologi kan effektivisere og bedre kommunikasjonen.

Bare i helsesektoren har det offentlige hele 58.000 ulike databaser som lagrer informasjon. Det finnes ikke stor kommunikasjon mellom de ulike databasene, men Venstre ser potensiale i blockchain for å endre på dette. Samtidig trekker de frem at teknologien er ny, og at det først og fremst må eksprimenteres før forslag blir implementert. I avsnittet om blockchainteknologi skriver partiet følgende:

Bruken av databaser er i dag omfattende i norsk offentlig sektor, og alene i
helsesektoren tar vi i dag bruk av rundt 58.000 helserelaterte databaser. Denne
oppstykkingen av informasjon hindrer informasjonsflyt og fører til store
administrasjonskostnader. Blokkjeder kan være en løsning på denne utfordringen,
men hittil har det offentlige vegret seg for å ta blokkjeder i bruk, selv om NOU 2017:4
«Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer» peker på potensialet i teknologien.
Blokkjedeteknologi er ennå i et tidlig stadium, men kan allerede nyttes i mindre
prøveprosjekter. Eksperimentering med blokkjedeteknologi er avgjørende for å kunne
bestemme bruken av teknologien i offentlig forvaltning. Den desentraliserte
strukturen til blokkjeder gjør at det blir en ny måte å tenke dataforvaltning i Norge,
og det betyr at endringer må være veloverveide og utprøvde.

I kulepunktene under programforslaget kommer det ikke frem noen direkte forslag til å ta i bruk blockchainteknologi, selv om partiet skriver om det i selve forslagsteksten.

Høyre vedtok kryptopolitikk forrige helg

Det er ikke bare Venstre som har programforslag som omtaler blockchainteknologi og kryptovaluta. Forrige helg arrangerte regjeringspartiet Høyre sitt landsmøte. Her vedtok de politikk rundt reguleringer og utviklingen til kryptovaluta.

I en storresolusjon om digitalisering omtales blockchainteknologi og kryptovaluta under et kapittel om delingsøkonomi og forbrukerøkonomi. Høyre vedtok forslaget, og det kommer frem at de ønsker å regulere, men ikke hindre, fremveksten av kryptovaluta. Gjennom reguleringer mener partiet at kryptovaluta kan skape vekstgrunnlag for blockchainteknologi.

I forslagsteksten står følgende:

“Fremveksten av kryptovalutaer og såkalt blokkjede-teknologi er nye fenomener som skaper både
begeistring og skepsis. Selv om risikoen for «bobler» er stor, er fremveksten av kryptovalutaer noe
som bør tas på alvor. Gjennom regulering kan kryptovalutaer skape nye forretningsmuligheter og
bidra til å utvikle blokkjede-teknologien, noe som igjen kan skape nye utviklingsmuligheter – slik
internett også gjorde i sin tid.”

Høyre vedtok følgende kulepunkt:

• Stille seg positiv til kontrollert utvikling og omsetning av kryptovalutaer, og se positivt på
mulighetene som blokkjede-teknologi gir.

 

Leave a comment